Thư bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện tại Việt Nam

Sau khi thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam. Công ty mẹ cần làm thư bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng tại Việt Nam. Mẫu thư bổ nhiệm dưới đây có thể dùng để tham khảo.
Bản tiếng anh: Appointment Letter

Bài viết liên quan

THƯ BỔ NHIỆM

Ngày ________ tháng ________ năm ________

On the day of ________________________

Bằng văn bản này, chỉ định và bổ nhiệm Bà ………………………….., Quốc tịch …………, Hộ chiếu số…………… cấp ngày …. tháng … năm ….. tại Việt Nam làm Trưởng đại diện của VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ………………………………….. (sau đây gọi tắt là “Văn phòng đại diện”) tại nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Văn bản này cũng xác nhận Bà …………………………………… sẽ được nhận mức lương gộp là ……… USD/tháng (bao gồm thuế), tương đương …………… VNĐ/tháng cho vị trí Trưởng Văn phòng đại diện kể từ ngày ________ tháng ________ năm ________ Tiền thưởng: Không. Trợ cấp: Không

Mức lương gộp hàng tháng tại Việt Nam nêu trên là tổng thu nhập mà …………………… trả cho Bà ………………………….. Bà …………………………… sẽ tự trả các chi phí phát sinh liên quan đến việc đi lại, cư trú tại Việt Nam và thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân theo quy định của luật pháp Việt Nam.

Bà ……………………………và tất cả nhân viên làm việc tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành các quy định về Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi có một văn bản khác thay thế.

Đại diện có thẩm quyền của ……………………………

_______________________________________________
Tên:                 ……………………………
Chức vụ:         Giám đốc / …………………

Bài viết khác