Nhan Hieu Dia Danh Cu

Bảo hộ nhãn hiệu là tên địa danh cũ

Bảo hộ nhãn hiệu là tên địa danh cũ. Tên địa danh địa giới hành chính cũ là những địa danh, địa giới hành chính đã được thay đổi, sát nhập hoặc hợp nhất thành một địa điểm mới. Ví