Các quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam (TNDN)

Các điều kiện để áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam là gì? Làm thế nào để nộp đơn xin ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)?

Bài viết liên quan

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc (TNDN) là thuế trực tiếp, được thu thập dựa trên kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất và kinh doanh của các tổ chức và doanh nghiệp.

Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN

1. Ưu đãi thuế TNDN chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp tuân thủ các quy định về kế toán, hóa đơn và chứng từ và đăng ký và nộp thuế TNDN như đã kê khai.

2. Trong khi hưởng ưu đãi thuế TNDN, các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sản xuất và kinh doanh khác nhau sẽ hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất và kinh doanh đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế TNDN (bao gồm thuế suất ưu đãi hoặc miễn thuế hoặc giảm thuế) từ thu nhập từ những người không đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế TNDN kê khai thuế và thanh toán.

Trong kỳ tính thuế, nếu doanh nghiệp không hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất và kinh doanh đủ điều kiện và không đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế, thì thu nhập từ hoạt động sản xuất và kinh doanh đủ điều kiện nhận ưu đãi thuế bằng (=) tổng thu nhập tính thuế nhân với (x) tỷ lệ (%) của doanh thu từ hoặc chi phí được khấu trừ cho các hoạt động sản xuất và kinh doanh đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế trên tổng doanh thu hoặc tổng chi phí được khấu trừ của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế.

Nếu doanh nghiệp có thu nhập hoặc chi phí được khấu trừ không thể hạch toán riêng, thu nhập hoặc chi phí đó sẽ được xác định theo tỷ lệ doanh thu từ hoặc chi phí được khấu trừ cho các hoạt động sản xuất và kinh doanh đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế trên tổng doanh thu hoặc tổng khấu trừ Chi phí của doanh nghiệp.

3. Ưu đãi thuế TNDN không được áp dụng và thuế suất 20% được áp dụng cho các doanh nghiệp (bao gồm cả các doanh nghiệp chịu thuế suất 20% theo khoản 2, Điều 11 của Thông tư này) có thu nhập sau:

4. Đối với các doanh nghiệp có dự án đầu tư đủ điều kiện nhận ưu đãi thuế TNDN để tham gia vào các lĩnh vực được ưu đãi đầu tư, thu nhập từ các lĩnh vực này và thu nhập từ thanh lý vật liệu thải và phế liệu của các sản phẩm trong các lĩnh vực này, chênh lệch tỷ giá liên quan trực tiếp đến doanh thu từ và chi phí cho các lĩnh vực này, lãi tiền gửi không kỳ hạn và thu nhập liên quan trực tiếp khác cũng đủ điều kiện nhận ưu đãi thuế TNDN.

Dự án đầu tư mới:

a) Dự án đầu tư mới đủ điều kiện hưởng thuế TNDN là:

– Các dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu tiên từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 và tạo doanh thu kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đó.

– Dự án đầu tư trong nước gắn liền với việc thành lập doanh nghiệp mới có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng, nằm ngoài danh sách các lĩnh vực đầu tư có điều kiện và được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ ngày 1 tháng 1 năm 2014.

– Dự án đầu tư được cấp giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 1 tháng 1 năm 2014, đang được xây dựng, chưa được ủy quyền, không tạo ra doanh thu và được cấp giấy chứng nhận sửa đổi giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư sửa đổi từ ngày 1 tháng 1 năm 2014.

– Dự án đầu tư độc lập với dự án của doanh nghiệp đang hoạt động (bao gồm cả dự án có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng và nằm ngoài danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện) có giấy chứng nhận đầu tư từ ngày 1 tháng 1 năm 2014, để thực hiện các dự án đầu tư độc lập này.

b) Đối với các doanh nghiệp sửa đổi hoặc bổ sung giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư của các dự án đang hoạt động mà không thay đổi điều kiện hưởng ưu đãi, thu nhập từ các hoạt động được sửa đổi hoặc bổ sung có thể tiếp tục được hưởng các ưu đãi cho các dự án này trước khi sửa đổi hoặc bổ sung trong thời gian còn lại hoặc hưởng các ưu đãi cho đầu tư mở rộng trong trường hợp đáp ứng các điều kiện quy định cho các ưu đãi.

c) Dự án đầu tư mới đủ điều kiện nhận ưu đãi thuế TNDN không bao gồm các nội dung sau:

– Dự án đầu tư hình thành từ việc tách, tách, sáp nhập hoặc chuyển đổi doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

– Các dự án đầu tư được hình thành từ chuyển đổi sở hữu (bao gồm cả việc thực hiện các dự án đầu tư mới có tài sản, địa điểm kinh doanh và dây chuyền của các doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất và kinh doanh, và mua lại các dự án đầu tư đang hoạt động).

Các doanh nghiệp thành lập hoặc có dự án đầu tư từ chuyển đổi, chuyển đổi sở hữu, tách, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất có thể tiếp tục hưởng các ưu đãi thuế TNDN cho các doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư trước khi chuyển đổi, chuyển đổi, tách, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất trong thời gian còn lại Đáp ứng các điều kiện cho ưu đãi thuế TNDN.

d) Đối với doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế TNDN do doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư, chỉ có thu nhập từ hoạt động sản xuất và kinh doanh thỏa mãn điều kiện ưu đãi đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu là đủ điều kiện nhận ưu đãi đó. Các doanh nghiệp hiện đang tham gia vào hoạt động sản xuất và kinh doanh có thể tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế trong thời gian còn lại nếu họ có thay đổi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà không ảnh hưởng đến sự thỏa mãn các điều kiện quy định đối với ưu đãi thuế.

Ưu đãi đầu tư mở rộng

a) Nếu đáp ứng một trong ba điều kiện quy định tại điểm này, doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư hoạt động như mở rộng quy mô sản xuất, tăng công suất và đổi mới công nghệ sản xuất (thường gọi là dự án đầu tư mở rộng) trong các lĩnh vực hoặc các khu vực địa lý đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế TNDN theo Nghị định số 218/2013 / ND-CP (bao gồm cả khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp khác ngoài khu vực đô thị của các thành phố cấp đặc biệt, thành phố cấp I và các thành phố cấp I) có thể được chọn để hưởng ưu đãi thuế TNDN cho các dự án hoạt động của họ trong thời gian còn lại (nếu có) hoặc được hưởng thời gian miễn thuế hoặc giảm thuế đối với thu nhập bổ sung do đầu tư mở rộng mang lại (không đủ điều kiện cho thuế suất ưu đãi) bằng với thời gian miễn hoặc giảm thuế áp dụng cho các dự án đầu tư mới trong cùng khu vực địa lý hoặc lĩnh vực đủ điều kiện cho C Ưu đãi CNTT. Nếu các doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi thuế TNDN cho các dự án hoạt động của mình trong thời gian còn lại, các dự án đầu tư mở rộng phải nằm trong các lĩnh vực hoặc khu vực địa lý đủ điều kiện nhận ưu đãi thuế TNDN theo Nghị định số 218/2013 / ND-CP và trong cùng lĩnh vực hoặc khu vực địa lý với các dự án điều hành.

b) Doanh nghiệp hoạt động được hưởng ưu đãi thuế và đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô sản xuất, bổ sung dây chuyền sản xuất kinh doanh hoặc nâng cao năng suất (thường gọi là đầu tư mở rộng) không thuộc lĩnh vực hoặc khu vực địa lý đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế theo Nghị định số 218/2013 / ND-CP, về thuế TNDN, không được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập bổ sung mang lại đầu tư mở rộng.

Trong cùng một kỳ tính thuế, nếu có thu nhập đủ điều kiện hưởng các mức thuế TNDN ưu đãi khác nhau và thời hạn miễn thuế và giảm thuế, doanh nghiệp có thể chọn áp dụng ưu đãi có lợi nhất.

Trong thời kỳ ưu đãi thuế TNDN, nếu doanh nghiệp không đáp ứng bất kỳ điều kiện nào để hưởng ưu đãi thuế trong năm tính thuế quy định tại các khoản 7, 8 và 12, Điều 1 của Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật đối với thuế TNDN và Điều 19 của Nghị định 218/2013 / ND-CP, nó không được hưởng ưu đãi thuế trong năm tính thuế đó và sẽ nộp thuế TNDN theo thuế suất chung và năm đó sẽ được tính vào thời gian hưởng ưu đãi.

Trong cùng kỳ tính thuế, nếu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đủ điều kiện ưu đãi thuế duy trì thua lỗ, trong khi hoạt động kinh doanh không đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế và thu nhập khác từ hoạt động kinh doanh (không bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản và chuyển nhượng dự án; thu nhập từ chuyển nhượng quyền thực hiện dự án hoặc quyền thăm dò, khai thác và xử lý khoáng sản theo quy định của pháp luật) tạo ra thu nhập (hoặc ngược lại), doanh nghiệp có thể chọn cách xóa các khoản lỗ đó so với thu nhập chịu thuế từ hoạt động kinh doanh tạo thu nhập. Thu nhập còn lại sau khi thanh toán bù trừ phải chịu thuế suất thuế TNDN áp dụng cho các hoạt động tạo thu nhập.

Trong thời gian hưởng các ưu đãi thuế TNDN theo quy định, nếu cơ quan kiểm tra hoặc cơ quan kiểm tra có thẩm quyền phát hiện:

– Số tiền thuế TNDN cao hơn đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế so với mức khai báo của chính doanh nghiệp (bao gồm cả trường hợp doanh nghiệp chưa khai báo để hưởng ưu đãi thuế), doanh nghiệp có thể được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với số tiền thuế TNDN được phát hiện thông qua kiểm tra hoặc kiểm tra ( bao gồm số tiền thuế TNDN được thêm vào và số tiền thuế TNDN đủ điều kiện cho các ưu đãi thuế đã được khai báo mà không có bất kỳ khoản ưu đãi thuế cụ thể nào).

– Số tiền thuế TNDN thấp hơn đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế so với mức khai báo của chính doanh nghiệp, doanh nghiệp chỉ có thể được hưởng ưu đãi thuế TNDN áp dụng cho số tiền thuế TNDN được phát hiện thông qua kiểm tra hoặc kiểm tra.

– Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của các vi phạm doanh nghiệp, cơ quan kiểm tra hoặc kiểm tra có thẩm quyền sẽ áp dụng các biện pháp xử phạt đối với các vi phạm liên quan đến thuế theo quy định.

Bài viết khác