8 Điểm mới nổi bật của Luật doanh nghiệp 2020

Luật Doanh nghiệp 2020 tại Việt Nam chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2021, để thay thể Luật Doanh nghiệp 2014 trước đây. Luật doanh nghiệp mới này có nhiều điểu chỉnh sửa đem lại lợi ích lớn hơn cho doanh nghiệp, cơ chế hoạt động, quản lý cũng đơn giản hơn. Tổng hợp dưới đây là 8  điểm mới nổi bật của luật doanh nghiệp 2020 tại Việt Nam

Bài viết liên quan

8 Diem Moi Luat Doanh Nghiep 2020
8 Điểm mới nổi bật của Luật doanh nghiệp 2020

Bổ sung đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp 2020 đã quy định thêm các đối tượng không có quyền thành lập doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp tại khoản 2 Điều 17 mà Luật Doanh nghiệp 2014 chưa quy định:

 • Người gặp khó khăn trong việc nhận thức hoặc khó khăn trong việc làm chủ hành vi;
 • Công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam (trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước);
 • Các pháp nhân thương mại bị pháp luật hình sự cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định (có quy định cụ thể tại Bộ luật Hình sự).

Như vậy, từ năm 2021, có tất cả 09 đối tượng không được phép thành lập và quản lý doanh nghiệp.

Không cần Báo cáo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp 2014 hiện hành đang quy định doanh nghiệp phải báo cáo việc thay đổi thông tin cá nhân (về họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ CCCD,/số CMND/Hộ chiếu hoặc các tài liệu chứng thực cá nhân khác) của những người quản lý của Doanh nghiệp trong vòng 05 ngày cho Cơ quan đăng ký kinh doanh tại nơi mà doanh nghiệp có trụ sở chính. Những người quản lý doanh nghiệp là Giám đốc/ Tổng giám đốc; Thành viên Ban kiểm soát/ Kiểm soát viên và Thành viên thuộc Hội đồng quản trị (Đối với Công ty cổ phẩn).

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp mới, quy định được bãi bỏ, cho phéo doanh nghiệp không cần báo cáo việc thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp.

Bỏ quy định về nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu trước khi

Theo quy định  tại khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp năm 2014,  mỗi doanh nghiệp trước khi sử dụng con sấu phải thông báo mẫu con Cơ quan liên quan để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tuy nhiên, tại Luật Doanh nghiệp 2020, quy định thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh được bãi bỏ.

Theo quy định mới về giao dịch điện tử và chữ ký số, doanh nghiệp phải tiến hành làm dấu tại các cơ sở khắc dấu hoặc dưới hình thức chữ ký số. Loại dấu; số lượng, nội dung dấu và hình thức của dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp được quyết định bởi doanh nghiệp đó.

Khái niệm doanh nghiệp nhà nước được thay đổi

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp có 100% vốn điều lệ được nắm giữ bởi Nhà nước.

Tại Điều 88 Luật Doanh nghiệp 2020, Khái niệm doanh nghiệp nhà nước được thay đổi như sau: Doanh nghiệp nhà nước là các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định.

Quy định về quyền của cổ đông phổ thông được sửa đổi

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên và việc sở hữu này đạt được thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty để có các quyền của cổ đông phổ thông.

Quy định này được sửa đổi tại  Luật Doanh nghiệp 2020, tỉ lệ sở hữu này được giảm xuống còn 5%. Điều này có nghĩa là những cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (hoặc có thể là  một tỷ lệ khác nhỏ hơn) thì sẽ  quyền của cổ đông phổ thông quy định tại Điều 115 Luật này.

Doanh nghiệp tư nhân  có thể chuyển đổi thành công ty TNHH, Công ty CP,  CT hợp danh

Luật Doanh nghiệp hiện hành chỉ mới có những quy định về việc chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành CT Trách nhiệm hữu hạn.

Tại luật Doanh nghiệp mới, cụ thể là tại Điều 205 Luật Doanh nghiệp 2020, DNTN có thể chuyển đổi thành công ty Trách nhiệm hữu hạn, công ty Cổ phần hoặc CT hợp danh, điều này phụ thuộc vào quyết định của chủ doanh nghiệ, Tuy nhiên việc chuyển đổi cũng cần đáp ứng các điều kiện như:

 • Doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi đáp ứng các điều kiện để chuyển đổi (quy định tại khoản 1 Điều 27);
 • Có cam kết chịu trách nhiệm với tất cả tài khoản nợ chưa thanh toán và sẽ thanh toán đủ số nợ bằng tài sản cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân (cam kết bằng văn bản);
 • Có văn bản thỏa thuận về việc doanh nghiệp sẽ được chuyển đổi và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó với các bên trong hợp đồng chưa thanh lý của chủ doanh nghiệp tư nhân;
 • Có cam kết hoặc thỏa thuận về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của công ty của chủ DNTN với các thành viên góp vốn khác (cam kết/ thỏa thuận phải bằng văn bản).

Nghĩa vụ của cổ đông được bổ sung

Ngoài những nghĩa vụ của cổ đông phổ thông được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 (Điều 115), Luật Doanh nghiệp 2020 bổ sung thêm nội dung về bảo mật thông tin đối với các thông tin được công ty cung cấp, không được phát tán những thông tin được cung cấp ra cho ngườ ngoài đồng thời, cổ đông cũng có nghĩa vụ chỉ sử dụng những thông tin này để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Bổ sung các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên hợp danh

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014, một thành viên hợp danh bị chấm dứt tư  cách thành viên trong các trường hợp sau:

 • Thứ nhất, thành viên hợp danh tự nguyện rút vốn khỏi công ty hợp danh;
 • Thứ hai, thành viên hợp danh chết, hoặt mất tích hoặc bị mất năng lực dân sự;
 • Thứ ba, thành viên hợp danh bị công ty khai trừ;
 • Thứ tư, là các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

Tại Luật Doanh nghiệp mới, thành viên hợp danh cũng có thể bị chấm dứt tư cách hợp danh trong trường hợp người đó có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi hoặc trường hợp người đó đang bị Tòa án cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định theo quy định hoặc đang chấp hành án phạt tù.

Bài viết khác