6 Điểm mới của Luật Cư trú Việt Nam năm 2020

6 Điểm mới của Luật Cư trú Việt Nam năm 2020. Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã thông qua luật cư trú năm 2020 ngày  13/11/2020 với những điểm mới so với luật cư trú 2006 sửa đổi bổ sung năm 2013 như sau:

Bài viết liên quan

1. Vấn đề về sổ hộ khẩu.

Đối với Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp trước đây sẽ có giá trị đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Cơ quan quản lý dân cư chỉ cập nhật, điều chỉnh thông tin công dân vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, không cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

 2. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cơ quan nhà nước sẽ thực hiện việc quản lý dân cư thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua mã định danh kỹ thuật số. Mỗi một công dân chỉ cso một hộ khẩu thường trú và không quá một lần tạm trú tại khu vực cụ thể.

3. Bỏ bớt một số thủ tục hành chính:

Các thủ tục hành chính trước đây như: Thay đổi thông tin cư trú, Tách sổ hộ khẩu; Điều chỉnh thông tin cư trú của công dân….được loại bỏ. Điều này phù hợp với quy định về vấn đề sổ hộ khẩu và mã định danh nên ở trên.

4.  Thời gian đăng ký thương trú.

Thời gian đăng ký thường trú theo luật cư trú Việt Nam 2020 là 07 ngày làm việc, rút ngắn hơn nhiều so với Luật cư trú năm 2006 sửa đổi bổ sung năm 2013 (15 ngày)

5.  Không phân biệt đăng ký hộ khẩu.

Cụ thể, không còn sự phân biệt đăng ký hộ khẩu Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với các khu vực khác.

6. Diện tích tối thiểu để được đăng ký thường trú.

Diện tích tối thiểu để công dân được đăng ký thương trú tại địa điểm đang ở nếu tại đó diện tích sử dụng không nhỏ hơn 08 m2 cho mỗi người

Bài viết khác

Bài viết liên quan